แชร์ข้อความนี้

นพ. เชาวลิต

พัฒนสิริกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. เชาวลิต

พัฒนสิริกุล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร