แชร์ข้อความนี้

พญ. จันทรัศม์

สุรัตนกวีกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. จันทรัศม์

สุรัตนกวีกุล

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2546 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2552 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2557 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549