แชร์ข้อความนี้

พญ. ฉันทพัทธ์

พฤกษะวัน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. ฉันทพัทธ์

พฤกษะวัน

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2556