แชร์ข้อความนี้

พญ. ชนิตา

ลิ้มสุมาลี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ชนิตา

ลิ้มสุมาลี

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย & สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2540
  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา ปี พ.ศ.2546