แชร์ข้อความนี้

นพ. ชนศักดิ์

หทัยอารีย์รักษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ชนศักดิ์

หทัยอารีย์รักษ์

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2549
  • Internship, Fort Thanarat Hospital, Prajoubkirikan, 2007.
  • Acupuncture course, Ministry of Public Health, Thailand, affiliated with Chengdu University of TCM,