แชร์ข้อความนี้

พันโทหญิง พญ. ชาลินี

มนต์เสรีนุสรณ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พันโทหญิง พญ. ชาลินี

มนต์เสรีนุสรณ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

กุมารเวชกรรม - โลหิตวิทยาและโรคมะเร็งในเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฏเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก รพ.พระมงกุฏเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , 2556