แชร์ข้อความนี้

ผศ.นพ. เฉลิมศักดิ์

ศรีวรกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ.นพ. เฉลิมศักดิ์

ศรีวรกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและขัอ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬา

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2537
  • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2541
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา ปี พ.ศ. 2544