แชร์ข้อความนี้

น.ต.นพ. ชัยพฤกษ์

ปั้นดี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

น.ต.นพ. ชัยพฤกษ์

ปั้นดี

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล , 2538
  • Residency in Orthopedics, Bhumiphol Adulyadej General Hospital, 1999-2002. Orthopedic Surgery , 2002
  • Clinical fellow in spine, Osaka Kosei-nenkin Hospital, Osaka, Japan, 2007-2008 Orthopedic Spine Surgery , 2008