แชร์ข้อความนี้

นพ. ชัยวัฒน์

ปิยะสกุลแก้ว

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ชัยวัฒน์

ปิยะสกุลแก้ว

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2545 , 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ.2551
  • Certificate Clinical Fellow in Spine Surgery, June 2008 - July 2009, Lerdsin General Hospital, Institute of Orthopedic, Bangkok,Thailand.