แชร์ข้อความนี้

นพ. ชัยพร

เรืองกิจ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ชัยพร

เรืองกิจ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน

โรคสมองเสื่อม

รักษาอาการลมบ้าหมู

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2522 มหาวิทยาลัยมหิดล  , 2522
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา ปี พ.ศ.2528 มหาวิทยาลัยมหิดล  , 2528