แชร์ข้อความนี้

นพ. ชัยพล

ธัญญานุวัติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ชัยพล

ธัญญานุวัติ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวขาญสาขาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
  • Diploma of Thai Sub-Board Medicine Nephrology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol Univers