แชร์ข้อความนี้

นพ. ชัยชนะ

จรูญพิพัฒน์กุล

นพ. ชัยชนะ

จรูญพิพัฒน์กุล

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2554
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2556