แชร์ข้อความนี้

นพ. ชาติ

วานิชสวัสดิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ชาติ

วานิชสวัสดิ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ภาวะหัวใจหยุดเต้น

โรคหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด

สวนบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2525
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2525
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2531