แชร์ข้อความนี้

พญ. บุษกร

มหรรฆานุเคราะห์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. บุษกร

มหรรฆานุเคราะห์

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2537 , 2537
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2538 , 2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2543 , 2543