แชร์ข้อความนี้

นพ. บดินทร์

นันทวาสน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. บดินทร์

นันทวาสน์

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ปี พ.ศ.2551