แชร์ข้อความนี้

ศ.พญ. บุษบา

วิวัฒน์เวคิน

ศ.พญ. บุษบา

วิวัฒน์เวคิน

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคตับ

ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์ & อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2519 , 2530
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2523 , 2526
  • Certificate Fellow in Pediatric Gastroenterology, J.W.Goethe University, Frankfurt (Federal Republi , 2531