แชร์ข้อความนี้

ทพญ. ดร. บุศนา

คะบุศย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ทพญ. ดร. บุศนา

คะบุศย์

ความชำนาญ
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิโลเฟเชียล , 2553
  • Ph.D., Dental science (Oral Implantology and Regenerative Dental Medicine). Tokyo Medical and Dental University , 2560