แชร์ข้อความนี้

นพ. บุญส่ง

วนิชเวชารุ่งเรือง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. บุญส่ง

วนิชเวชารุ่งเรือง

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ต้อหิน

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2531
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา ปี พ.ศ. 2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ. 2548