แชร์ข้อความนี้

นพ. บุญแสง

วุฒิพันธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. บุญแสง

วุฒิพันธุ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ส่องกล้องสตรี

วินิจฉัยและผ่าตัดรังไข่

ผ่าตัดผ่านกล้อง

ดูแลการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่ (IVM)

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ & สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2522
  • Certification in Infertility, The Royal Woman Hospital, Australia
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา