แชร์ข้อความนี้

นพ. บุญชู

ศิริจินดากุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. บุญชู

ศิริจินดากุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมตับและระบบทางเดินน้ำดี

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2534
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2538
  • Fellow of Liver Transplant and HPB Surgery, Australia