แชร์ข้อความนี้

พ.ต.อ.พญ. บงกช

นราพุฒิ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พ.ต.อ.พญ. บงกช

นราพุฒิ

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา & อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ปี พ.ศ.2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ.2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เมื่อปี พ.ศ.2549