แชร์ข้อความนี้

นพ. ภูมิศักดิ์

ศักดิ์ศรี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ภูมิศักดิ์

ศักดิ์ศรี

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์, สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง & อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2529
  • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2533
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา ปี พ.ศ.2535