แชร์ข้อความนี้

พญ. พีรธิดา

รัตตกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. พีรธิดา

รัตตกุล

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555
  • ประกาศนียบัตรแพทย์ปฏิบัติการณ์ทางคลินิกตจศัลยศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง , 2559
  • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2558