แชร์ข้อความนี้

พญ. เบญญาภา

สุรเกียรติชานุกูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. เบญญาภา

สุรเกียรติชานุกูล

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา , 2560