แชร์ข้อความนี้

พญ. เบญจวรรณ

นันทิยะกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. เบญจวรรณ

นันทิยะกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2541 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2541
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ.2547 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันคลินิก แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ.2552 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552