แชร์ข้อความนี้

พญ. เบญจวรรณ

เลิศรังสรรค์

พญ. เบญจวรรณ

เลิศรังสรรค์

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา ปี พ.ศ.2555