แชร์ข้อความนี้

พญ. เบญจรัตน์

พร้อมจรรยากุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. เบญจรัตน์

พร้อมจรรยากุล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยสาสตร์รังสิต พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรม
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร