แชร์ข้อความนี้

พ.ญ. เบญจารัตน์

ทรรทรานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พ.ญ. เบญจารัตน์

ทรรทรานนท์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล