แชร์ข้อความนี้

พญ. เบญจมาศ

ตันหยง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. เบญจมาศ

ตันหยง

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพพยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก เมื่อปี พ.ศ. 2556