แชร์ข้อความนี้

นพ. อัฒภพ

ภาณุคุณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อัฒภพ

ภาณุคุณ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2545
  • ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2548
  • ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ วิทยาศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง