แชร์ข้อความนี้

นพ. อรรถสิทธิ์

อมรถนอมโชค

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อรรถสิทธิ์

อมรถนอมโชค

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2543
  • Certificate of Attendance the International Post-Graduate Mini-Residency program internal medince mount sinal edical center, Miami Beach, Florida, U.S.A. , 2547
  • Certificate of Educational commission for foreign Medical graduates. , 2548