แชร์ข้อความนี้

พญ. อัจฉริยา

นันที

พญ. อัจฉริยา

นันที

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

มะเร็งศีรษะ คอ และกล่องเสียง

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2546
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์เฟลโลว์ สาขาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศรีษะ และคอ ศิริราชพยาบาล มหิดล ปี พ.ศ.25