แชร์ข้อความนี้

ทพญ. อัจฉรา

ส่งสกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ทพญ. อัจฉรา

ส่งสกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ทันตกรรมตกแต่ง

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมทั่วไป & ทันตกรรมประดิษฐ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2517 , 2529
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2519 , 2517
  • Certificate in Fixed Prosthosdontics, Temple University, PA, USA, 1985. , 2519