แชร์ข้อความนี้

นพ. อรรถพร

พันธ์พานิช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. อรรถพร

พันธ์พานิช

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สูตินรีเวชวิทยา - ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล