แชร์ข้อความนี้

นพ. อาทิตย์

ต่อพงษ์พันธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. อาทิตย์

ต่อพงษ์พันธุ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อายุรกรรม - การตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด & อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพพยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป เมื่อปี พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ เมื่อปี พ.ศ. 2554