แชร์ข้อความนี้

นพ. อาทิตย์

วีระเบญจพล

ภาษา: อังกฤษ, ญี่ปุ่น & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อาทิตย์

วีระเบญจพล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อปี , 2529
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2548 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2529
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เมื่อปี พ.ศ.2552 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2537