แชร์ข้อความนี้

พญ. อารีย์

แสงศิริวุฒิ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. อารีย์

แสงศิริวุฒิ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ ปี พ.ศ.2531
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2535
  • อนุมัติบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน เมื่อปี พ.ศ. 2548