แชร์ข้อความนี้

นพ. อภิวัฒน์

โพธิกำจร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อภิวัฒน์

โพธิกำจร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2536
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จักษุวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2542