แชร์ข้อความนี้

นพ. อภิสิทธิ์

วันเจริญชัยสุข

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. อภิสิทธิ์

วันเจริญชัยสุข

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน