แชร์ข้อความนี้

พญ. อภิชญา

ธันยาวุฒิ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. อภิชญา

ธันยาวุฒิ

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2558
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2560