แชร์ข้อความนี้

นพ. อภิชาติ

ธนพัฒน์เจริญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อภิชาติ

ธนพัฒน์เจริญ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2526
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ.2532
  • Mini MBA in Health, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, เมื่อปี พ.ศ.2541