แชร์ข้อความนี้

พญ. อาภาศรี

ลุสวัสดิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. อาภาศรี

ลุสวัสดิ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคลมชักในเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Diploma in Clinical Sciences, Mahidol University
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์