แชร์ข้อความนี้

พญ. อาภาภรณ์

สุทธิมนัส

พญ. อาภาภรณ์

สุทธิมนัส

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2553