แชร์ข้อความนี้

พญ. อัญรินทร์

ปรีชาพรประเสริฐ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. อัญรินทร์

ปรีชาพรประเสริฐ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

การดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง

ปัญหาการตั้งครรภ์

คลอดก่อนกำหนด

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2552