แชร์ข้อความนี้

นพ. อนุเวช

วงศ์มีเกียรติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. อนุเวช

วงศ์มีเกียรติ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี