แชร์ข้อความนี้

นพ. อนุเทพ

บูรมิ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. อนุเทพ

บูรมิ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
ศัลยกรรม - ศัลยกรรมโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย