แชร์ข้อความนี้

นพ. อนุพันธ์

ตันทชุนห์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. อนุพันธ์

ตันทชุนห์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ ปี พ.ศ. 2545