แชร์ข้อความนี้

นพ. อนุชิต

โกวิทวัฒนพงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. อนุชิต

โกวิทวัฒนพงศ์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพพยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2522