แชร์ข้อความนี้

พญ. อนงค์ลักษณ์

รัตนศิริวิไล

ภาษา: จีน & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. อนงค์ลักษณ์

รัตนศิริวิไล

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2544