แชร์ข้อความนี้

นพ. อานนท์

ธรรมานุรักษ์กิจ

นพ. อานนท์

ธรรมานุรักษ์กิจ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ตรวจสุขภาพทั่วไป

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตร จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , 2559
  • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาตร์การบิน กองทัพอากาศ , 2560